สรอ.จัดสัมมนา Introduction to ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems – Requirements ความท้าทายการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรในยุคดิจิตัล

Banner_Seminar_30401

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  จัดสัมมนาวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ (ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems – Requirements)”  โดยมีคุณชานินท์ จันทร์พัฒนะ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายบริการเทคนิค เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
มีผู้ประกอบธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 120 ราย

News_Seminar_30401-pic2

การสัมมนาวิชาการ “มาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ (ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems – Requirements)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ ในการนำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

News_Seminar_30401-pic1

มาตรฐานการจัดการองค์ความรู้ ISO 30401 มีจุดประสงค์ในการช่วยองค์กรพัฒนาระบบการจัดการที่ส่งเสริมและทำให้สามารถสร้างคุณค่าด้วยความรู้อย่างมีประสิทธิผล และมีเจตนารมณ์ในการกำหนดหลักการและข้อกำหนดในการจัดการองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มคุณค่าขององค์ความรู้ขององค์กร และเพื่อเป็นหลักพื้นฐานในการตรวจประเมิน การรับรอง การประเมินผลและการยอมรับองค์กรที่มีความสามารถด้านการจัดการองค์ความรู้ โดยหน่วยตรวจประเมินภายในและภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ มาตรฐานนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดในการนำระบบการจัดการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสำเร็จภายใต้บริบทขององค์กร และใช้ได้สำหรับองค์กรทุกประเภท ทั้งนี้ สรอ. ได้ให้บริการด้านการฝึกอบรม การตรวจประเมินและการรับรอง และการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 30401