ไอเอสโอออกมาตรฐานใหม่ช่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

1.-NEW-STANDARD--HELPS-MANAGE--INTELLECTUAL-PROPERTIES

ออสการ์ ไวลด์ นักเขียนและกวีชาวไอริช กล่าวไว้ว่า “การเลียนแบบ คือการยกยอปอปั้นที่จริงใจที่สุด” (Imitation is the sincerest form of flattery.) แต่หากเป็นเรื่องนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจแล้ว เชื่อว่าไม่มีใครอยากได้คำกล่าวเยินยอด้วยการเลียนแบบเช่นนั้น  เพราะกว่าที่ธุรกิจองค์กรจะปั้นนวัตกรรมออกมาได้สักอย่างหนึ่ง ต้องใช้ทรัพยากรในการลงทุนลงแรง  ตลอดจนเวลาและความพยายามเป็นอย่างสูง

เมื่อกล่าวถึงนวัตกรรม  ธุรกิจและองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องมีสิ่งนี้ และนวัตกรรมจะอยู่คู่กับองค์กรต่อไปได้ก็ต้องมีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าจากเทคโนโลโลยีหรือนวัตกรรมได้

ปัจจุบัน ไอเอสโอได้พัฒนามาตรฐานการจัดการนวัตกรรมด้านแนวทางเครื่องมือและวิธีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจองค์กรนำไปใช้ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดนักลงทุน การสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ หรือการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

การจัดการกับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกขั้นตอนในกระบวนการนวัตกรรมจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดีและช่วยสร้างการบ่มเพาะอย่างแท้จริง  ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ผลิดอกออกผลต่อไป

มาตรฐาน ISO 56005, Innovation management – Tools and methods for intellectual property management – Guidance เป็นมาตรฐานที่ให้แนวทางและกลยุทธ์ในการช่วยให้องค์กรปกป้องแนวคิดที่ดีที่สุดขององค์กร และใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรฐานนี้เน้นในเรื่องกรอบการทำงานของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง และวิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

มาตรฐาน ISO 56005 เป็นมาตรฐานฉบับล่าสุดในชุดมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56000 ซึ่งรวมถึงมาตรฐานดังต่อไปนี้ด้วย

  • ISO 56002, Innovation management – Innovation management system – Guidance
  • ISO 56003, Innovation management – Tools and methods for innovation partnership – Guidance
  • ISO/TR 56004,Innovation management assessment Guidance

สำหรับมาตรฐานอื่นในชุดมาตรฐานนี้ที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่

  • ISO 56006, Innovation management – Tools and methods for strategic intelligence management – Guidance
  • ISO 56007, Innovation management – Tools and methods for idea management – Guidance
  • ISO 56008, Innovation management – Tools and methods for innovation operation measurements – Guidance

มาตรฐานที่อยู่ในกลุ่มของ ISO 56000 ดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 279,  Innovation management  โดยมี AFNOR ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสเป็นเลขานุการ

หากธุรกิจองค์กรใดมีนวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรแล้ว อย่าลืมนำมาตรฐาน ISO 56005 ไปใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องทรัพย์สินอันมีค่ามากที่สุดขององค์กรเอาไว้

ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอ ISO Store

ที่มา :

  1. https://www.iso.org/news/ref2605.html
  2. https://www.ryt9.com/s/prg/61422