คาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับอาหารทะเล

2.-CARBON-FOOTPRINT-FOR-SEAFOOD

ปัจจุบัน ผู้บริโภคเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การแสดงเส้นทางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตอาหารทะเลสามารถเพิ่มความได้เปรียบได้ด้วย ISO 22948, Carbon footprint for seafood – Product category rules (CFP–PCR) for finfish และมาตรฐานใหม่ที่เพิ่งประกาศนี้เองจะช่วยให้การเลือกอาหารทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องง่ายขึ้น

มาตรฐาน ISO 22948 ระบุรายละเอียดกฎการแบ่งหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ (PCR) สำหรับการคำนวณและการสื่อสารของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหารทะเลที่กำหนดไว้ใน ISO 14067:2018 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification ซึ่งมาตรฐานนี้จะช่วยให้เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยสามารถอธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ด้วยเช่นกัน

วิธีการที่ระบุในเอกสารที่เขียนขึ้นจากข้อกำหนดของมาตรฐานไอเอสโอสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์   โดยวิธีการนี้สามารถคำนวณและสื่อสารคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลาได้ ตั้งแต่การจับปลาและ/หรือการเพาะเลี้ยงปลาไปจนถึงการบริโภค และวิธีการนี้ยังเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากห่วงโซ่คุณค่าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกด้วย

ไอเอสโอเชื่อว่าการใช้มาตรฐานดังกล่าวอย่างแพร่หลายจะเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในการลดการใช้พลังงานและปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ในขณะที่ความต้องการผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำของผู้บริโภคก็มีเพิ่มมากขึ้น

มาตรฐาน ISO 22948 ได้รับการพัฒนโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 234, Fisheries and aquaculture, โดยมีเลขานุการคือ SN (Standards Norway)  ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศนอรเวย์

ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอ ISO Store

ที่มา : https://www.iso.org/news/ref2611.html