ไอเอสโอห่วงใยความปลอดภัยคนทำงานในภาวะโรคระบาด

ISO-PAS-45005-Is-Freely-Available-on-OBP

นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด COVID-19  โลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อจะต้องเดินทางออกจากบ้าน  เราต้องตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นไข้สูงหรือไม่ หรือมีภาวะไม่ปกติซึ่งเสี่ยงที่จะออกไปรับเชื้อภายนอกบ้านหรือไม่ และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้การทำงานพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทั้งลูกจ้างและนายจ้างต่างต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

การยอมรับถึงความจำเป็นต่าง ๆ ทำให้เราต้องทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่ตามมา อย่างไรก็ตาม องค์กรก็ต้องมีแนวทางทั่วไปในเชิงป้องกันให้กับพนักงานโดยที่ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้องเร่งทำงานและส่งมอบบันทึกการทำงานให้ทันด้วย

ในขณะที่มาตรฐานสากลโดยเฉลี่ยใช้เวลาในการพัฒนาถึง 3 ปี แต่เอกสารมาตรฐานไอเอสโอที่เรียกว่าข้อกำหนดที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ (ISO/PAS – Publicly Available Specification) นั้นใช้เวลาพัฒนาในช่วงสั้น ๆ เท่านั้นดังเช่นเอกสาร ISO/PAS 45005, Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic ซึ่งใช้เวลาพัฒนาเพียง 3 เดือนเท่านั้นเพื่อตอบสนองสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  และความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น

ISO/PAS 45005 ทำให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างที่เกิดโรคระบาด COVID-19 และไอเอสโอตั้งใจที่จะนำไปใช้เสริมกับกฎระเบียบและแนวทางระดับประเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วด้วย

ผู้เชี่ยวชาญจาก 26 ประเทศต่างร่วมกันทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในการจัดทำแนวทางในรูปแบบของเอกสารข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสำหรับสาธารณะที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ (PAS) และได้รับการอนุมัติจากประเทศสมาชิกไอเอสโอทั้ง 80 ประเทศ ทำให้สามารถเผยแพร่ได้ในเดือนธันวาคม 2563 (ค.ศ.2020)

แซลลี่ สวินชวูด ผู้จัดการคณะกรรมการวิชาการที่พัฒนาเอกสารดังกล่าวระบุว่าเอกสารนี้มีการจัดเตรียมข้อแนะนำเชิงปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากโรค COVID-19 และนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรโดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือสถานะแต่อย่างใด

พวกเขายอมรับว่าไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะทุ่มเทไปกับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์หรือหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนั้น องค์กรจึงต้องนำเอาแนวทางที่ใช้ในทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมมาพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการกับโรคระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

หัวข้อหลักของเอกสารข้อกำหนดที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ (ISO/PAS 45005) ประกอบด้วยการวางแผนและการประเมินความเสี่ยง  การยืนยันกรณีเกิดโรคระบาดหรือเกิดข้อสงสัยว่าจะเกิดโรคระบาด COVID-19 สุขภาพทางกายและสวัสดิภาพ  การปฏิบัติขององค์กรที่ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการ การสื่อสาร สุขอนามัย  การใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันโรค การลงมือปฏิบัติ การประเมินสมรรถนะ และการปรับปรุง

ISO/PAS 45005 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 283, Occupational health and safety management ซึ่งมีเลขานุการคือ BSI ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ

ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอ ISO Store หรือสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอในรูปแบบ Online Browsing Platform (OBP) ซึ่งช่วยสนับสนุนความพยายามของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการจัดการกับวิกฤติโรคระบาด COVID-19

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2603.html