ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV CARE CENTER บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รับใบรับรอง ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ มอก. 18001พร้อมกัน 4 ระบบ จาก สรอ.

Banner-PTT-NGV-2020

นางพรรณี  อังศุสิงห์  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วย นายปัญญ์ปภพ  ฉันทมนตรี ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกตรวจประเมิน 1  ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ  มอบใบรับรอง  ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ มอก. 18001  แก่ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV CARE CENTER  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในงานสัมมนาความปลอดภัยผู้ใช้รถ NGV ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  ณ ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV CARE CENTER   สาขารังสิต  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV CARE CENTER  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ  ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001–2559 (ISO 14001:2015)  และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)  และ มอก. 18001    ขอบข่าย  1. การบริการซ่อมบำรุงรถ NGV  2. การบริการปรับปรุงข้อมูลบัตรส่วนลดราคา NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถ TAXI รถสามล้อ รถสองแถว และรถโดยสารสาธารณะร่วม ขสมก. และ บขส.   3. การจำหน่ายชุดพนักงานบริการหน้าลาน สำหรับสถานีบริการ NGV โดยศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV CARE CENTER  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์ฯ แรกที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการ ทั้ง 4 ระบบ จาก สรอ.

News-PTT-NGV-2020-pic2

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  (ISO 9001:2015)   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ISO 14001:2015)   และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018 และ มอก. 18001)  พร้อมกันทั้ง 4 ระบบ ของศูนย์ฯ  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  ผู้บริหารของศูนย์ฯ  และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ในการเป็นผู้ให้บริการพลังงานสะอาดในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

News-PTT-NGV-2020-pic1