โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและสิ่งแวดล้อม)

Banner-GI-2022

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและสิ่งแวดล้อม) ในปีงบประมาณ 2565 โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน (21 ธันวาคม 2564 ถึง 20 สิงหาคม 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปีนี้ เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3-5 ซึ่งมีสถานประกอบการส่งใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรอรับการตรวจประเมินไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3-5 เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจประเมิน โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (เอกสารรายการที่ 2) พร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามระดับที่ขอการรับรอง โดยขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจประเมินที่เป็นปัจจุบัน (update) และส่งกลับทาง e-mail : panakarn@masci.or.th; jittrapun@masci.or.th; pratch@masci.or.th; ครั้งละไม่เกิน 10 MB ดังนี้

รายการเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจประเมิน 10 รายการ :

 1. ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Download)
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (Download)
 3. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือ ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)
 5. หนังสือแจ้งยืนยันจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เรื่องไม่พบข้อร้องเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 6. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (กรุณาเลือกใช้แบบประเมินฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง)
  • ระดับที่ 3 (Download Word, PDF)
  • ระดับที่ 4 (Download Word, PDF)
  • ระดับที่ 5 (Download Word, PDF)
 7. Presentation ฉบับเต็ม สถานประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ วันตรวจประเมิน โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบประเมินเบื้องต้นตามระดับที่ขอการรับรอง (ไม่มีแบบฟอร์มกำหนด)
 8. ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงาน (ตัวอย่าง , แบบฟอร์ม) โดยกรอกข้อมูล
  • ข้อมูลของปี 2558 เทียบกับข้อมูลของปี 2564 หรือ
  • ข้อมูลของปี 2563 เทียบกับข้อมูลของปี 2564 (กรณีที่ไม่มีข้อมูลปี 2558)
 9. รายการตรวจสอบกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Download)
 10. Presentation ฉบับสรุป สถานประกอบการเป็นผู้จัดทำ เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินนำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GI3, GI4, GI5)
  (กรุณาเลือกใช้แบบฟอร์มตามระดับที่ขอการรับรอง และส่งให้กับผู้ประสานงานหรือคณะผู้ตรวจประเมินหลังจากตรวจประเมินเสร็จ กรณีที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วไม่พบข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องแต่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :

 • โทร. 0 2617 1727
  ต่อ 395 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์/ ต่อ 304 คุณจิตราพรรณ ช่วงประยูร/ ต่อ 302 คุณปรัชญ์ ชยานุรักษ์
 • เว็บไซต์สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ https://www.masci.or.th/
 • เว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว http://greenindustry.diw.go.th/index.php/th/