โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) ปี 2564

GI-64

เนื่องด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม) ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึง 10 กันยายน 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2564 นี้ เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3-5 ซึ่งมีสถานประกอบการส่งใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรอรับการตรวจประเมินไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3-5 เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจประเมินในปี 2564 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและค่าใบรับรอง โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามระดับที่ขอการรับรอง และส่งกลับทาง e-mail : panakarn@masci.or.th; pratch@masci.or.th; jittrapun@masci.or.th  ดังนี้

รายการเอกสารที่ต้องส่ง 11 รายการ :

 1. ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 3. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือ ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)
 5. หนังสือแจ้งยืนยันจากอุตสาหกรรมจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เรื่องไม่พบข้อร้องเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 6. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (กรุณาเลือกใช้แบบประเมินฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง)
 7. Presentation ฉบับเต็ม นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ วันตรวจประเมิน โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบประเมินเบื้องต้นตามระดับที่ขอการรับรอง
 8. ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงานย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2562-2563)
  1. แบบฟอร์มข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงาน.xlsx
  2. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงาน บมจ ABC.xlsx
 9. ข้อมูลโครงการลดการใช้พลังงาน หรือ โครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ถ้ามี) เช่น T-VER, CDM, VCS เป็นต้น
 10. รายการตรวจสอบกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 11. Presentation ฉบับสรุป นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
  (กรุณาเลือกใช้แบบฟอร์มตามระดับที่ขอการรับรอง และส่งให้กับผู้ประสานงานหรือทีมตรวจหลังจากตรวจประเมินเสร็จ)

  1. ตัวอย่าง นำเสนอคณะอนุกรรมการ GI3 -2021.pptx
  2. ตัวอย่าง นำเสนอคณะอนุกรรมการ GI4 – 2021.pptx
  3. ตัวอย่าง นำเสนอคณะอนุกรรมการ GI5 – 2021.pptx

สิทธิประโยชน์โดยสรุป

 • ขอเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์*
 • ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าของหน่วยงานภาครัฐและอปท. เทียบเท่าสินค้าที่เป็ฯมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**
 • ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ ***

หมายเหตุ

*     ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด โดยสามารถศึกษาได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com

**    ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด โดยสามารถศึกษาได้ที่ http://gp.pcd.go.th

***  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :