ฟรี! รับจำนวนจำกัด เชิญสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม และองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐาน AMVS

banner-amvs-67

กิจกรรมมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard : AMVS) ปี 2567

 • หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้มีการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสถานที่จัดงาน อันได้แก่ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) (ประเภทห้องประชุม ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) ซึ่งการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ ข้างต้นได้ดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สถาบันฯ) เป็นสถาบันภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานระบบการจัดการที่ทัดเทียมกับสากล สถาบันฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือ เพื่อตอบสนองหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นและเสริมสร้างการยอมรับในระดับสากล

  • วัตถุประสงค์
   • เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
   • สร้างความเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนาสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
   • เพื่อดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
  • กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
   สถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

   1. ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ประเภท Meeting Room
   2. ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ประเภท Exhibition Venue
   3. ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ประเภท Event Venue
  • ประโยชน์ที่ได้รับ
   • สถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้พัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ประเภทห้องประชุม และ ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) เพิ่มขึ้น
   • การให้บริการของสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน เป็นที่ยอมรับและ เชื่อถือมากขึ้น
 • กิจกรรมของโครงการ
  amvs-67** ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
  ** หมดเขตรับสมัคร 30 มีนาคม 2567 หรือมีผู้สมัครครบตามจำนวน
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร
  1. แบบฟอร์มใบสมัคร*
   หมายเหตุ* :
   – ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล
   – กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์
  2. เอกสารประเมินตนเอง (Self-Assessment)
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุ (ไม่เกิน) 6 เดือน
  4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2) (กรณีประกอบธุรกิจโรงแรม)
  5. แผนผัง (Floor Plan) ของสถานที่ขอการรับรอง
  6. แผนที่ตั้งสถานประกอบการที่ขอรับรอง
  7. โลโก้ของสถานประกอบการ (File : PNG)
  • วิธีการรับสมัครDownload เอกสารข้อ 1) , 2) กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ และ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
   ข้อ 3) – ข้อ7) พร้อมแนบเอกสารทั้งหมด
   ข้อ 1) – ข้อ 7) ในแบบฟอร์มการสมัครที่ http://bit.ly/3XTk5cf

Banner AMVS_รับสมัครตรวจ

 • ข้อมูลการติดต่อสอบถาม💭

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
แผนก Business Excellence Section ฝ่าย Sustainable Development Service Department
– คุณสุคนธวรรณ หวานแก้ว โทร 0-2617-1727 ต่อ 210 : sukontawan@masci.or.th
– คุณพรศิริ สุพัฒน์ โทร 0-2617-1727 ต่อ 213 : pornsiri@masci.or.th