สรอ. ร่วมเสวนา “เส้นทางความสำเร็จสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024” ในงานสัมมนา “Assessor Day: ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล”

Banner-Assessor-Day-2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ร่วมงานสัมมนา Assessor Day: ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมงานกว่า 400 คน

งานสัมมนา Assessor Day มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้กระบวนการตรวจประเมินเป็นที่ยอมรับและมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามแนวทางสากล ซึ่งในงานได้จัดให้มีการเสวนา “เส้นทางความสำเร็จสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024” โดยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สคช. นางสาวสมเพชร ศรีชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์   นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการ สรอ.  และนางปริยดา พยุงธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค สรอ. เป็นผู้ร่วมเสวนา  โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สคช. เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

News-Assessor-Day-2019-pic1

โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  สคช. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสามารถพัฒนาระบบงานในการรับรองฯ เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ สรอ. ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO/IEC 17024, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ, การตรวจประเมินภายใน, การตรวจประเมินระบบบริหารจัดการ ISO 19011, และมาตรฐานอาชีพ  รวม 1,962 คน
จาก 463 องค์กร  และมีการพัฒนาระบบงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ รวม 35 องค์กร ซึ่งได้รับการรับรองระบบงาน
จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้ว 3 องค์กร

News-Assessor-Day-2019-pic2

การได้รับการรับรองระบบงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ตาม ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล จะเป็นการยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยด้วยมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล ให้เกิดความเชื่อถือในกระบวนการทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพขององค์กร รวมทั้งความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพของประเทศ เป็นการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ