สรอ. แสดงความยินดีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม

cert-56002

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI โดยนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA  เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม  ในงาน “PEA INNOVATION CONTEST 2022” วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  ณ ห้องสุวรรณภูมิ (ห้องเอนกประสงค์) ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม ในขอบข่าย “การบริหารจัดการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดส่ง จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง”  โดย PEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับเกียรติบัตร ISO 56002 จาก สรอ. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและบุคลากรในระดับต่างๆ ของ PEA ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการนวัตกรรม เพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และผลักดันการใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมการกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่ (New Business Model Innovation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน

cert-56002-pea1

ISO 56002 ระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) หรือ InMS  เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม รวมทั้งกระบวนการ ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนต่างๆ ที่จำเป็น  และยังช่วยให้ได้รับประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถในการจัดการความไม่แน่นอน การเพิ่มการเติบโต รายได้ ความสามารถในการทำผลกำไรและความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดต้นทุนและของเสีย การพัฒนาความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนและความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ  การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  การมีส่วนร่วมของพนักงาน  การดึงดูดความสนใจของหุ้นส่วน คู่ความร่วมมือและการระดมทุน  การเพิ่มชื่อเสียงและคุณค่าขององค์กร  การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กร

cert-56002-pea2

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและบูรณาการมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมเข้ากับทิศทางด้านนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของ PEA ในการสนับสนุนการสร้างบรรยากาศและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการส่งเสริมพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม