สรอ. แสดงความยินดีกับ บริษัท สิงห์ชัย อุตสาหกรรม จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบ GMP

Banner-certificate-gmp-singchaicorp

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ  และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สิงห์ชัย อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System: GMP) ตามมาตรฐาน Codex

บริษัท สิงห์ชัย อุตสาหกรรม จำกัด โดยคุณธนัชพร  สิงห์ชัย  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหัวหน้าทีม GMP   และคุณจารุณี  สิงห์ชัย  ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ   ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) ตามมาตรฐาน Codex  ขอบข่าย “การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ และการแบ่งบรรจุสินค้า” จาก สรอ. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

News-certificate-gmp-singchaicorp

การได้รับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน Codex ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการจัดการ โดยเฉพาะความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร (Food Safety) ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของระบบ GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพที่สากลยอมรับ เพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา การบริหารและพัฒนางานให้มีความสะอาดและปลอดภัยกับผู้บริโภค การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามความต้องการของลูกค้า

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร