กรอ.เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 – 5 (ไม่มีค่าตรวจประเมิน)

GI-67

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขอเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 – 5 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินโรงงานสีเขียวแล้วรอรับการตรวจประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ปี 2567

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ดำเนินงานโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และสิ่งแวดล้อม) ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน (26 มีนาคม ถึง 21 ตุลาคม 2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2567 นี้ เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4-5 ซึ่งสถานประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขึ้นทะเบียนและรอรับการตรวจประเมินกับ กรอ.ได้ตามลำดับการสมัครต่อไป

MASCI จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4-5 เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจประเมิน โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนบเอกสารตามระดับที่ขอการรับรอง โดยขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจประเมินที่เป็นปัจจุบัน (update) และส่งกลับทาง e-mail : panakarn@masci.or.th; attapon@masci.or.th; parichart@masci.or.th ครั้งละไม่เกิน 10 MB หรือทำ Link ให้ download ดังนี้

รายการเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจประเมิน 9 รายการ

(แบบฟอร์มดัง Link) : https://drive.google.com/drive/folders/1Ky_x4gT3OfScPwTKjarL0shXC9fG1Tc1?usp=sharing

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (แบบฟอร์มดัง Link)
 2. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)
 3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือ ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)
 4. หนังสือแจ้งยืนยันจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เรื่องไม่พบข้อร้องเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 5. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (กรุณาเลือกใช้แบบประเมินฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง)
 6. Presentation ฉบับเต็ม สถานประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ วันตรวจประเมิน โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบประเมินเบื้องต้นตามระดับที่ขอการรับรอง (ไม่มีแบบฟอร์มกำหนด)
 7. ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงาน (แบบฟอร์มดัง Link) โดยกรอกข้อมูล
  • ข้อมูลของปี 2558 เทียบกับข้อมูลของปี 2565 หรือ
  • ข้อมูลของปี 2566 เทียบกับข้อมูลของปี 2565 (กรณีที่ไม่มีข้อมูลปี 2558)
 8. รายการตรวจสอบกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (แบบฟอร์มดัง Link)
 9. Presentation ฉบับสรุป สถานประกอบการเป็นผู้จัดทำหลังตรวจประเมินเสร็จ เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินนำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (แบบฟอร์มดัง Link)

หมายเหตุ : กรุณาเลือกใช้แบบฟอร์มตามระดับที่ขอการรับรอง และส่งให้กับผู้ประสานงานหรือคณะผู้ตรวจประเมินหลังจากตรวจประเมินเสร็จ ในกรณีที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วไม่พบข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องแต่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :

 • โทร. 0 2617 1727

ต่อ 289 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์ panakarn@masci.or.th

ต่อ 214 คุณอัฐพล พิริยประกอบ attapon@masci.or.th

ต่อ 209 คุณปาริชาติ กันทะวงศ์ parichart@masci.or.th