การสัมมนา Innovation Management System & BCMS โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้

innovation-management-system-bcms

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดการสัมมนา Innovation Management System & BCMS โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้

pix3

การสัมมนาดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม  (Innovation Management System: CEN/TS 16555 – 1) และมาตรฐาน ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถค้นหาแนวทางการสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ ไปพร้อมๆ กับการสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าขององค์กร


pix1

pix4