ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) )

visor-digital-1242792

มาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่สถานประกอบการ  ผู้ประกอบการ องค์กร ที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้าน software ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (ใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่กระบวนการทางสากล โดยจะเป็นการเริ่มต้นเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement)

โดยที่มาตรฐาน ISO 29110 ให้ความสำคัญในกระบวนการที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นระบบ 2 กระบวนการหลัก คือ

  1. กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management)
  2. กระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation)

กระบวนการด้านการบริหารโครงการและกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์

มาตรฐาน ISO 29110 ช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะองค์กร ทำให้มีการบริหารจัดการคุณภาพและบริการด้านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และเวทีตลาดโลก

ที่มา :
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)