MASCI มอบเกียรติบัตรระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 แก่ ซีพีเอฟ

banner-CPF-ISO56002

ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับรองระบบและกำกับดูแลสายธุรกิจ CAB สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) พร้อมด้วยนายธีระพันธุ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก) ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002: 2019 จาก MASCI  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 30 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม

ซีพีเอฟ โดยนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรฯ ดังกล่าว ในขอบข่าย “การบริหารจัดการนวัตกรรมธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์บก”  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร โดยสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

CPF-ISO56002

MASCI ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของซีพีเอฟให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้ “นวัตกรรม” เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการทำงาน และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรที่บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับการสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ครัวของโลก ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก”

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36