MASCI จัดสัมมนา CEMS/มตช.2 เล่ม 2 ทำให้ดี ทำให้เด่น ทำให้ดัง ครั้งที่ 2

banner-masci-cems-rayong

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จัดสัมมนาเรื่อง “CEMS (Circular Economy Management System) มตช. 2 เล่ม 2 ทำให้ดี ทำให้เด่น ทำให้ดัง” ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์

การสัมมนาในครั้งนี้ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับรองระบบ และกำกับดูแลสายธุรกิจ Conformity Assessment Bodies (CAB), MASCI ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจหลักการ แนวคิด ข้อกำหนด และปัจจัยความสำเร็จของการนำมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กรไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

masci-cems-rayong-pic2

หลักการสำคัญของ CEMS คือ การเพิ่มคุณค่า การคงคุณค่า การฟื้นฟูคุณค่าให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งระบบนิเวศที่สูญเสียไป และการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรต่างๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า โดยมีโครงสร้างของมาตรฐานเช่นเดียวกับมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆ เช่น ISO 9001 ISO 14001 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม และ/หรือขอรับการรับรอง CEMS/มตช. 2 เล่ม 2 สามารถติดต่อได้ที่ salemasci@masci.or.th

masci-cems-rayong-pic1

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36