MASCI ได้รับมอบหมายจาก กพร.จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

news-global-value-chain-banner

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้รับมอบหมายจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ให้จัดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้  “การขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

_DSC0817 copy

นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้  “การขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล” และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมการพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด  บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยการนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ของ 6 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการออกบูธแสดงผลงาน การจัดทำ VDO การเสวนาให้ความรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่าย (Business Matching and Networking) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกให้แก่ผู้ที่สนใจ

_DSC0825 copy

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36