MASCI ร่วมยินดี สปสช. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า ISO 18295-1 และเกียรติบัตร Call Center ดีเด่น

banner-nhso

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้า (Customer Contact Centres) ISO 18295-1: 2017 ในขอบข่าย “การบริหารศูนย์ติดต่อลูกค้า” และรับเกียรติบัตรศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่น  ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยการได้รับการรับรองระบบและเกียรติบัตรฯ นี้ อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือในการบูรณาการการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐาน ISO 18295-1: 2017 กับการประเมินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

102804_0 copy

นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้เกียรติรับมอบใบรับรองฯ และเกียรติบัตรฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สปสช. ในการพัฒนาศักยภาพของสำนักบริการประชาชน (1330 Contact Center/สายด่วน สปสช.) ในการให้บริการด้านข้อมูลสิทธิและหน้าที่ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและหน่วยบริการ โดยมีการประยุกต์ข้อกำหนดของระบบการจัดการในการสร้างมาตรฐานการบริการและการจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการบริหารระบบการให้บริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

MASCI ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จและภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักบริการประชาชน สปสช. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1: 2017 และเกียรติบัตร Call Center ดีเด่นในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์กรในการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์ติดต่อลูกค้าสู่ความเป็นเลิศด้วยการให้บริการที่เป็นระบบ มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างความพึงพอใจและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและหน่วยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36