MASCI ร่วมยินดี กฟภ. ได้รับการรับรองระบบ Software Engineering ISO 29110

banner-pea-iso29110

ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับรองระบบและกำกับดูแลสายธุรกิจ CAB สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./ PEA) ที่ได้รับการรับรองระบบ Software Engineering ISO/IEC 29110-4-1: 2018 จาก MASCI ในงาน Grand Opening Carbonform: Drive Net Zero Together by PEA เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA ชั้น 1

กฟภ. โดย นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบใบรับรองระบบ Software Engineering ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1: 2018 ในขอบข่าย “กระบวนการบริหารจัดการด้านซอฟท์แวร์”  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟภ. ในการพัฒนาระบบการจัดการ Software Engineering เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้นำในด้านการจัดหาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในส่วนของการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Digital Utility และเติบโตไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

pea-iso29110

MASCI ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินระบบการบริหารจัดการของ กฟภ. เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งการได้รับการรับรองฯ ในครั้งนี้เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อน กฟภ. สู่ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค และเป็นองค์กรพลังงานที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กรได้ในที่สุด

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36