มาตรฐานสากลเพื่ออาหารปลอดภัย

PRODUCTION-OF-SAFE-FOOD-NEEDS--PRPS

ปัจจุบัน ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารไม่เพียงแต่จะมาจากความต้องการของผู้บริโภคหรือหน่วยงานควบคุมภาครัฐเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรับผิดชอบในส่วนผู้ผลิต ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ขนส่ง และผู้จัดจำหน่ายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการขนส่งและการจัดเก็บ นับว่าเป็นองค์ประกอบที่แยกกันไม่ขาดสำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ปัจจุบัน แนวทางสากลใหม่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยทุกๆ จุดตลอดซัพพลายเชนของอาหาร

ข้อกำหนดหลักของมาตรฐาน  ISO 22000 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดฉบับหนึ่งของโลกในด้านความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหาร จัดเป็นเอกสารโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน (Prerequisite Program:  PRPs) สำหรับผู้ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานและกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับองค์กรและซัพพลายเชนทั้งหมดเพื่อดูแลในด้านความปลอดภัยของอาหาร เรื่องเหล่านี้ ไอเอสโอให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดทำข้อกำหนดทางวิชาการ (technical specifications: TS) เพื่อช่วยควบคุมให้มีความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร

มาตรฐานล่าสุดที่ไอเอสโอได้ตีพิมพ์เผยแพร่ คือ ISO/TS 22002-5, Prerequisite programmes on food safety – Part 5: Transport and storage ซึ่งมีโครงสร้างข้อกำหนดเกี่ยวกับ PRPs สำหรับการขนส่งและการจัดเก็บในห่วงโซ่อาหาร

อาลี รับปินจ์ จากกลุ่มงานที่พัฒนาข้อกำหนดทางวิชาการนี้ กล่าวว่า ISO/TS 22002-5 จะช่วยให้การขนส่งอาหารมีการปกป้องในเรื่องอาหาร ส่วนประกอบ วัตถุดิบ และการบรรจุหีบห่อที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ผลิต ทำให้มั่นใจว่าอาหารที่ส่งมอบไปยังผู้บริโภคมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

การใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจะช่วยให้แนวทางความปลอดภัยด้านอาหารเป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารซึ่งง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบ และสามารถลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนลงได้

ISO/TS 22002-5 เป็นหนึ่งในชุดข้อกำหนด 6 ข้อของ PRPs ในเรื่องความปลอดภัยที่มีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้นำมาตรฐานไปใช้งานสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดของ ISO 22000 ได้ ชุดมาตรฐานนี้ประกอบด้วย

  • ISO/TS 22002-1, Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food manufacturing
  • ISO/TS 22002-2, Prerequisite programmes on food safety – Part 2: Catering
  • ISO/TS 22002-3, Prerequisite programmes on food safety – Part 3: Farming
  • ISO/TS 22002-4, Prerequisite programmes on food safety – Part 4: Food packaging manufacturing
  • ISO/TS 22002-6, Prerequisite programmes on food safety – Part 6: Feed and animal food production

ส่วน ISO/TS 22002-5 เป็นข้อกำหนดทางเทคนิควิชาการ 1 ใน 6 ของ PRPs ด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ใช้มาตรฐานสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22000

ISO/TS 22002-5 ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มงาน WG 10, Transport and storage ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 34, Food products คณะอนุกรรมการ SC 17,  Management systems for food safety โดยมีเลขานุการคณะอนุกรรมการคือ DS ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศเดนมาร์ก

ผู้สนใจชุดมาตรฐานดังกล่าวสามารถศึกษาได้จากห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสั่งซื้อได้จากไอเอสโอ ISO Store

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2444.html