เมื่อมืออาชีพต้องการมาตรฐานสากล

PROFESSIONALS-NEED--STANDARDS-PROFESSIONALS

มาตรฐานเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราทุกด้าน นักพัฒนามาตรฐานจึงต้องมาจากทุกภาคส่วนของสังคม ไอเอสโอจึงได้ปรับปรุงแนวทางสากลใหม่สำหรับความสามารถที่จำเป็นต้องมีของมืออาชีพด้านมาตรฐาน และทำให้ทักษะมีความกลมกลืนไปในแนวทางเดียวกันรวมทั้งดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถใหม่ๆ ให้เข้ามาในชุมชนมาตรฐานด้วย

นับตั้งแต่ข้อกำหนดของบริษัทไปจนถึงแนวทางระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล มีมาตรฐานอยู่หลายชนิดและนับพันรายการ หากไม่ใช่มืออาชีพด้านมาตรฐานนับล้านคนที่มาทำงานด้วยกัน มาตรฐานเหล่านั้นคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานมีความหลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีทักษะร่วมกันหลายอย่าง เช่นแนวทางที่หลากหลายที่มีอยู่ในโครงการคุณสมบัติระดับชาติในหลายประเทศและแนวทางการศึกษาของกลุ่มความร่วมมือเอเปคสำหรับมาตรฐานมืออาชีพเล่ม 5 (Education Guideline 5: Inspiring the Next Generation of Standards Professionals – Towards Job Profiling in Today’s Global World) และเล่ม 6 (Education Guideline 6: Career Roadmap and Competence Requirements for Standards Professionals)

ไอเอสโอได้พัฒนาข้อตกลงเชิงปฏิบัติการสากล International Workshop Agreement (IWA) สองส่วนซึ่งกำหนดความรู้ความสามารถสำหรับองค์กรทั่วโลก เพื่อการยอมรับสำหรับแนวทางระดับสากล และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมืออาชีพที่ทำการพัฒนามาตรฐาน

ส่วนแรกคือ IWA 30-1, Competence of standards professionals – Part 1: In companies ระบุความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับคนที่ทำงานด้านการมาตรฐานให้กับบริษัท ส่วนที่สองคือ IWA 30-2 Competence of standards professionals – Part 2: In standards-related organizations ใช้สำหรับคนที่อยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตด้านมาตรฐาน เอกสารนี้ครอบคลุมโครงสร้างงานหลักและงานรองซึ่งความสามารถร่วมกันที่ต้องมีคือความสามารถที่ต้องมีตามหน้าที่งานและตามโรดแมปของอาชีพสำหรับมืออาชีพด้านมาตรฐาน

ดองกึน ชอง ประธานคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอที่พัฒนามาตรฐานกล่าวว่างานด้านการมาตรฐานมีอยู่ทั่วโลกเป็นจำนวนมากมายและยังคงต้องการคนใหม่ๆ มาร่วมงานในชุมชนมาตรฐาน

มาตรฐานมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตั้งใจจะตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยให้มืออาชีพใหม่ๆ สามารถเข้าไปทำงานในโลกของการมาตรฐานได้และคนที่มีอาชีพด้านนี้อยู่แล้วก็จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงทักษะได้เช่นกัน

ผู้สนใจ IWA 30-1 และ IWA 30-2 สามารถศึกษาได้จากห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอ ISO Store

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2445.html