เป็นวารสารของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความเคลื่อนไหวด้านการมาตรฐาน สำหรับการเตรียมความพร้อมขององค์กรต่างๆ ในการเผชิญกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อสื่อสารกลยุทธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงลูกค้า พนักงาน และสังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

Vol.6 No.22

Vol.6 No.22

มกราคม – มีนาคม 2550

 DOWNLOAD