MASCI ได้รับมอบหมายจาก TPQI จัดสัมมนา “Reskill Upskill New skill ตอบโจทย์แรงงานไทยในอนาคต”

Banner_Reskill-Upskill-New-skill

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI หรือ สคช.) ให้จัดการสัมมนา “Reskill Upskill New skill ตอบโจทย์แรงงานไทยในอนาคต” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Reskill Upskill New skill ตอบโจทย์แรงงานไทยในอนาคต”  และมอบโล่เกียรติคุณจาก สคช. ให้แก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการรับรองบุคลากร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบริษัท แม็คเวท จำกัด ในนามโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก และนายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เกียรติมอบใบรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากรให้แก่องค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร 2) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และ 3) ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน โดยมีนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สคช. เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการดังกล่าว

_DSC9728 copy

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การรับรองสมรรถนะบุคลากรกับการยอมรับในระดับสากล” โดย นางสาวบุษบา แซ่ลิ้ม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรองระบบงาน สมอ., การเสวนาในหัวข้อ “TPQI New Business Model สำหรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ” โดย นางสาวโอมิกา บุญกัน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ นายกฤษฎา ผาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และนางจุรีพร บุญ-หลง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการเทคนิค MASCI ร่วมการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ยกระดับสมรรถนะแรงงานไทยด้วยการ Re-skill Up-skill และ New skill” โดย คุณอภิวัจน์ พิเศษไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแม็คเวท จำกัด และประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก ดร. เหมือนฝัน คงสมแสวง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และนางปริยดา พยุงธรรม ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการเทคนิค MASCI ร่วมการเสวนา

_DSC9616 copy

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36