สรอ. จัดสัมมนา “Sustainable Procurement กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 20400” ในงาน Thailand Industry Expo 2019

Banner-Seminar-Sustainable-Procurement-Thailand-Industry-Expo-2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนา “Sustainable Procurement กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 20400”  ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

การจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Synergy for Success” การสานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต  เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์โอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ภาพรวมนโยบายของอุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่นโยบายและยุทธศาสตร์ต้นทางสู่การพัฒนาโครงการ และการสร้างความร่วมมือต่างๆ ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบกับปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนที่สำคัญ

News-Seminar-Sustainable-Procurement-Thailand-Industry-Expo-2019-pic1

ในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่ง สรอ. ได้ร่วมจัดสัมมนา เรื่อง “Sustainable Procurement กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 20400”  โดยมีนางกัสมา วารีรักษ์จรุงกิจ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนก Business Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยาย

News-Seminar-Sustainable-Procurement-Thailand-Industry-Expo-2019-pic2

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญขององค์กร เนื่องจากสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดจ้างจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งสมรรถนะ สวัสดิภาพของพนักงาน ชื่อเสียง และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยบูรณาการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการกำกับดูแลองค์กร ซึ่งมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400 ให้แนวทางในการบูรณาการความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน เข้ากับนโยบาย กลยุทธ์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร โดยระบุหลักการของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เช่น ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เป็นต้น  ซึ่ง สรอ. ได้ให้บริการด้านการฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)  การทวนสอบผลการดำเนินงาน (Verify) และการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400

News-Seminar-Sustainable-Procurement-Thailand-Industry-Expo-2019-pic3