มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(TIS)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้บริการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

  • สาขาเหล็กและบริภัณฑ์ส่องสว่าง และเซรามิค Download
  • สาขาไฟฟ้ากำลังและพลาสติก Download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

Inspection Services (มอก.)

  1. แบบฟอร์มคำขอแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (แบบ ก) Download
  2. แบบฟอร์มคำขอทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (แบบ ข) Download
  3. แบบฟอร์มคำขอการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพืุ่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (แบบ ค) Download
  4. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Download