ระบบการจัดการแบบบูรณาการ Integrated Management System (IMS)

มาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการเป็นการรวมการจัดการด้าน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีว อนามัยและความปลอดภัยเข้าด้วยกัน กำหนดขึ้นโดยใช้มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และมอก.18001 เป็นแนวทาง ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นข้อกำหนดสำหรับองค์กรในการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ในลักษณะบูรณาการเป็นระบบ การจัดการหนึ่งเดียว และสามารถจะประยุกต์ใช้รวมเข้ากับระบบการจัดการอื่น ๆ ได้
มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ
มาตรฐานฉบับนี้ ได้พัฒนาขึ้นโดยนำข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 มาบูรณาการเป็นมาตรฐานฉบับเดียว โดยครอบคลุมสาระสำคัญของข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สามารถนำไปปฏิบัติให้ครอบคลุมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้วิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินการและช่วง เวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มาจัดทำรวมเป็นข้อกำหนดเดียวกัน เช่น ข้อกำหนดด้านเอกสาร นโยบาย การวางแผน การทบทวนของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การตรวจประเมินภายใน การปรับปรุง เป็นต้น และสำหรับข้อกำหนดเฉพาะ (Unique requirements) ของแต่ละระบบการจัดการจะระบุเป็นข้อกำหนดที่แยกเฉพาะการบริหารจัดการใน เรื่องนั้นๆ เช่น การวางแผนทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง การรับรองกระบวนการผลิตและการบริการ การชี้บ่งและการสอบกลับได้ ทรัพย์สินของลูกค้า การเตือนอันตราย ความพึงพอใจของลูกค้า การเฝ้าระวังและการวัดผลิตภัณฑ์ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้จากระบบการจัดการแบบบูรณาการโดยการจัดการเชิงกระบวนการ
มาตรฐานฉบับนี้ ส่งเสริมให้มีการรับการจัดการเชิงกระบวนการในการพัฒนา นำไปปฏิบัติ และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการสำหรับการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการบรรลุตามข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลขององค์กร จะต้องมีการชี้บ่งและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ทรัพยากร และมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยในการแปลงปัจจัยนำเข้า (Inputs) ไปเป็น ผลที่ได้ (Outputs) ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นกระบวนการ และบ่อยครั้งที่ผลที่ได้จากกระบวนการหนึ่งจะเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการต่อ ไป
การประยุกต์ระบบของกระบวนการภายในองค์กร รวมทั้งการชี้บ่ง และการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ และการจัดการกระบวนการต่างๆ เหล่านี้สามารถเรียกว่า “การจัดการเชิงกระบวนการ”
ข้อดีของการจัดการเชิงกระบวนการ คือ มีการควบคุมความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ ในระบบ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ทำให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพโดยองค์รวม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (IMS)

1. แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download
2. ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download
3. แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download
4. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Download
5. ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
6. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ Download
7. ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ Download