Introduction to ISO 14001:2015

(หลักสูตรการตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015)

หลักสูตร                 2 วัน

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร
 2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 14001:2015 มาก่อน
 3. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
 2. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรได้
 4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 14001
 2. หลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ
 3. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 14001:2015 (อธิบายข้อกำหนดทีละประเด็นในข้อกำหนดแต่ละข้อโดยใช้เวลาในการบรรยายสลับกับการทำ workshop จำนวน 2 วัน)
 4. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
4 มิ.ย. 2567 ISO 14064-2:2019 Greenhouse Gases — Part 2: Specification with Guidance at The Project Level for Quantification, Monitoring and Reporting of Greenhouse Gas Emission Reductions or Removal Enhancements
24 มิ.ย. 2567 ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor
15 ก.ค. 2567 CQI and IRCA Certified ISO14001:2015 EMS Lead Auditor Training (PR315 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18097]
5 ส.ค. 2567 Green Industry Auditor Training Course
2 ก.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO14001:2015 EMS Lead Auditor Training (PR315 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18097]
9 ก.ย. 2567 ISO 14064-1:2018 Greenhouse Gases — Part 1: Specification with Guidance at The Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals
11 ก.ย. 2567 ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor
7 ต.ค. 2567 ISO 14064-2:2019 Greenhouse Gases — Part 2: Specification with Guidance at The Project Level for Quantification, Monitoring and Reporting of Greenhouse Gas Emission Reductions or Removal Enhancements
16 ธ.ค. 2567 ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor