ISO 14001:2015 Internal Auditor

(หลักสูตรการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 14001:2015)

หลักสูตร                 2 วัน

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร
 2. ผู้ที่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 14001:2015 มาก่อน
 3. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานของระบบ
  การจัดการสิ่งแวดล้อม และ/หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
  และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจติดตาม
 4. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในสาระสำคัญของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015
 2. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามภายในองค์กรได้
 3. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
 4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. สรุปข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015
 2. แนวคิดในการตรวจติดตาม
 3. วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามภายใน
 4. โครงสร้างของการตรวจติดตาม (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจ การรายงานผล
  การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
 5. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th