ISO14001:2015 for Management Representative and Working Team

(ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารและคณะทำงาน)

หลักสูตร                 1 วัน

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

  1. ผู้แทนฝ่ายบริหารและคณะทำงานที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร
  3. ผู้ที่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 14001:2015 มาก่อน
  4. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เข้าใจในสาระสำคัญของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 และแนวทางในการประยุกต์ใช้มาตรฐานภายในองค์กร
  2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้แทนฝ่ายบริหารรวมถึงสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมภายในองค์กรได้

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. สรุปข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015
  2. แนวคิดในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  3. ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้แทนฝ่ายบริหาร

………………………………………………………………………………………………………………

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
4 มิ.ย. 2567 ISO 14064-2:2019 Greenhouse Gases — Part 2: Specification with Guidance at The Project Level for Quantification, Monitoring and Reporting of Greenhouse Gas Emission Reductions or Removal Enhancements
24 มิ.ย. 2567 ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor
15 ก.ค. 2567 CQI and IRCA Certified ISO14001:2015 EMS Lead Auditor Training (PR315 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18097]
5 ส.ค. 2567 Green Industry Auditor Training Course
2 ก.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO14001:2015 EMS Lead Auditor Training (PR315 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:18097]
9 ก.ย. 2567 ISO 14064-1:2018 Greenhouse Gases — Part 1: Specification with Guidance at The Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals
11 ก.ย. 2567 ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor
7 ต.ค. 2567 ISO 14064-2:2019 Greenhouse Gases — Part 2: Specification with Guidance at The Project Level for Quantification, Monitoring and Reporting of Greenhouse Gas Emission Reductions or Removal Enhancements
16 ธ.ค. 2567 ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor