MASCI มอบใบรับรอง ISO 14001 และ ISO 45001 แก่ เชลล์ฯ คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี

shell-certified

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี) ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001-2561 (ISO 45001: 2018) จาก MASCI เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

บริษัท เชลล์ฯ (คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี) โดย นายองอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจจัดหา จัดเก็บ และจัดจ่าย และประธานระบบการจัดการ ISO และนายรัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล กรรมการบริหาร ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม และผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการ ISO ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบใบรับรองระบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018) ในขอบข่าย ““การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี” จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยเป็นการได้รับการรับรองระบบฯ ต่อจากระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในฐานะบริษัทพลังงานระดับโลกในการประยุกต์ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและศักยภาพขององค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการปรับสมดุลและบูรณาการการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมเข้าด้วยกันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

MASCI ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินระบบการบริหารจัดการของ เชลล์ฯ คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนสืบไป

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36