MASCI จัดสัมมนา Sustainable Industries: Zero Waste Strategies for Competitive Advantage

banner-Sustainable Industries

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จัดสัมมนาเรื่อง Sustainable Industries: Zero Waste Strategies for Competitive Advantage ในงาน SUBCON THAILAND 2024 เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ รวมทั้งตอบโจทย์นโยบาย BCG ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม MR 223 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Sustainable Industries-pic1

การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายเอกบุตร อุตมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  นางสาวสาร ศรีกะชา ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน บริษัท ซีพีแรม จำกัด และนายชานินท์ จันทร์พัฒนะ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกบริการฝึกอบรม MASCI เป็นวิทยากร และดำเนินรายการโดย นางสาวนุชนาฎ อรุณจรัสธรรม หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ฝ่ายทวนสอบด้านความยั่งยืน MASCI โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นถึงความสำคัญของแนวทางการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง  และแนวทางการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดการจัดการเพื่อมุ่งสู่การฝังกลบกากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ (มตช.10-2565) เพื่อส่งเสริมการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย BCG Model ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม

Sustainable Industries-pic2

MASCI ในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการทวนสอบด้านความยั่งยืน พร้อมให้บริการด้านการทวนสอบ และบริการฝึกอบรมตาม มตช.10-2565 รวมทั้งการให้บริการอื่นเพื่อยกระดับการดำเนินงานของผู้ประกอบการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ salemasci@masci.or.th

ติดต่อสอบถามบริการ

💻Website: www.masci.or.th
📱Facebook : https://www.facebook.com/MASCIThailand
📲Line ID: @mascithailand
✉️Mail: salemasci@masci.or.th
☎️Tel: 02-6171727-36