สรอ. แสดงความยินดีกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

Banner_TCELS_Certificate_ISO9001_2015

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) หรือ TCELS ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดย ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา-ศาสตร์ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารและบุคลากร ศลช. ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) ขอบข่ายการบริหารงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ และการให้คำปรึกษาภาคเอกชน บริการข้อมูลและความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร SPE

News_TCELS_Certificate_ISO9001_2015-Pic1

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของ ศลช. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาระบบบริหารงานของ ศลช. ตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ   สร้างสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ผลักดันผลงานวิจัยให้นำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุนให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

News_TCELS_Certificate_ISO9001_2015-Pic2

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการของ ศลช. ตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ ศลช. ในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น ด้วยค่านิยมขององค์กรโดยเฉพาะความเป็นมืออาชีพ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และคิดแบบชนะชนะ