กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกำหนดหลักการและแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการระบบการจัดการขององค์กรให้สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขในทุกภาคส่วนขององค์กร

มาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1-2556 วางอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอธิบายว่า การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งในระดับรวมและปัจเจกบุคคล ซึ่งประกอบด้วย หลักความมีเหตุมีผล หลักความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ประโยชน์ที่จะได้รับ
คุณประโยชน์โดยตรงจากการนำมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1-2556 ไปปฏิบัติใช้ในองค์กร ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายการสร้างความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และความสุขให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในปัจจุบันและในระยะยาวขององค์กรที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ

ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากพลวัตรการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายใน นอกจากนี้ ยังมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดความรักและความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการสร้างและรับประโยชน์ที่เกื้อกูลกัน

การให้บริการ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดำเนินการสนับสนุนให้สถานประกอบการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้บริการการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน การให้บริการแนะนำกระบวนการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานประกอบการ (Coaching)

ในปัจจุบัน มีวิสาหกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่นำมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1-2556 ไปปฏิบัติในสถานประกอบการรวม 21 แห่ง โดยดำเนินการในปี 2557 จำนวน 11 แห่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1 – 2556) ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานในปี 2558 ภายใต้โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก. 9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) TLC มอก.9999 ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวน 10 แห่ง

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อ : คุณนันทกา/ คุณภูวนัย
โทร. : 02-6171727 ต่อ 888/811
โทรสาร : 02-6171704
Email : nuntakar@masci.or.th; puwanai@masci.or.th