คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ ด้านการจัดประชุมระดับบริหาร หรือระดับคณะกรรมการองค์กร
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารนำเสนอ และรายงานผลการดำเนินการสถาบันฯ ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ
 • วางแผนจัดประชุม บริหารจัดการเอกสารและบันทึก และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถาบันฯ
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารนำเสนอ และรายงานผลการดำเนินการสถาบันฯ ต่ออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตามแผนที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการตามแผนงาน ประเมินและรายงานผลการดำเนินการของแผนกบริหารการประชุม ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ประสานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
  สามารถปฏิบัติงานต่างหวัดและต่างประเทศได้
  * ผ่านการอบรมมาตรฐานข้อกำหนด ISO/IEC 17020 หรือ ISO/IEC 17065 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการตรวจประเมินพร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการปฏิบัติงานตรวจประเมิน
 • ดำเนินการตรวจประเมินตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • รวบรวม วิเคราะห์สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน และสรุปผลการตรวจประเมิน

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา เช่น สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล เป็นต้น
 • มีคุณวุฒิด้านอาชีวอานามัยและความปลอดภัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 • วางแผนการตรวจประเมิน และจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน
 • ดำเนินการตรวจประเมินตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
 • รวบรวม วิเคราะห์ และจำแนกความไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการตรวจประเมิน
 • ทบทวนประสิทธิผลในผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันซึ่งพบจากการตรวจประเมิน
 • จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน และส่งมอบให้กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
 • จัดทำข้อเสนอ และบริหารโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ ประสานงาน การใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนไม่ต่ำกว่าระดับต้น
 • มีการแสดงออกในการให้บริการที่ดี (Service Mind)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการด้านที่พักและการเดินทางสำหรับผู้ตรวจประเมิน
 • ติดต่อประสานงาน และนัดหมายการตรวจประเมินกับผู้ตรวจประเมินอิสระ
 • ให้การสนับสนุน จัดเอกสาร ข้อมูลในการตรวจประเมินให้แก่ผู้ตรวจประเมิน
 • จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ
 • บันทึกประวัติการปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินของผู้ตรวประเมิน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • จัดทำเอกสารสรุปรายงานเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานทบทวน
 • ควบคุมกระบวนการตรวจประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านโครงการ ลดก๊าซเรือนประจก หรือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ในการบริหารงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ตรวจประเมินและรับรองระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ (Validation and Verification) รวมทั้งวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินตามหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Apply Now

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินให้กับ CB มาแล้ว
 • มีใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร Lead Auditor ในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
  เช่น ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001, ISO/IEC 27001, ISO22000, ISO13485, GMP, HACCP เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ตรวจประเมินและการรับรองระบบ การบริหารจัดการและที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการตรวจประเมินพร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการปฏิบัติงานตรวจประเมิน
 • ดำเนินการตรวจประเมินตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • รวบรวม วิเคราะห์สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน และสรุปผลการตรวจประเมิน

Apply Now

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
 • การให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
 • การประสานงานโครงการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now