📌 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ – MASCI

ร่วมงานกับ MASCI

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เราสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสูงสุดถึง 10% และพนักงานจะได้รับเงินเต็มจำนวน ทั้งในส่วนของพนักงานและสถาบันฯ เมื่อลาออกโดยไม่จำกัดจำนวนปีที่ทำงาน

ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุ
เราให้การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชม.

ประกันสังคม
เราให้พนักงานเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานในกรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ชราภาพ เป็นต้น

training-careers
เรามีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ รวมถึงต่างประเทศด้วย

ส่งเสริมสุขภาพ

  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกกำลังกาย 75% ของค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
  • การตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลชั้นนำที่เชื่อถือได้
  • การประกันสุขภาพให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้าทำงาน และให้การคุ้มครองการประกันสุขภาพคู่สมรสและบุตร โดยพนักงานเสียค่าเบี้ยประกันครึ่งหนึ่ง
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำฟันปีละ 5,000 บาท

เลี้ยงสังสรรค์ – สันทนาการ

เราจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนความสำเร็จให้กับพนักงาน และสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและสถาบันฯ นอกจากนี้ เราสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม เช่น ชมรมดนตรี ชมรมออกกำลังกาย ชมรมถ่ายภาพ ชมรมกอล์ฟ ชมรมภาษาอังกฤษ

รถไฟฟ้า

เราสนับสนุนให้พนักงานใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบขนส่งมวลชน ด้วยสถานที่ตั้งติดสถานีรถไฟฟ้า BTS