Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 27 ก.ย. 2566
ถึงวันที่: 29 ก.ย. 2566
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 8,500 บาท
หลักสูตร: 3 วัน

วัตถุประสงค์:     

 1. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่จะทำหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ที่สอดคล้องตาม มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสามารถวิเคราะห์นโยบาย ทั้งเชิง ปริมาณ /เชิงคุณภาพ  วางแผนการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญได้ ที่เชื่อมโยงการกำกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย:   

บุคลากรระดับปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/ ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ:

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความรู้ทักษะและมีประสบการณ์
  การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 3. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจำโรงงานของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ CSR-DPIM เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการให้การรับรอง

เอกสารการสมัครฝึกอบรมและทดสอบ:

 1. แบบ บฉ.ส1 คำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ
 3. สำเนาปริญญาบัตร หรือผลการศึกษา (Transcript) การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปและหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจฝึกอบรมติดต่อ คุณภูวนัย ธรรมสถิตย์ 081-829-2675 /
นางสาวกุลวรา จารุพันธ์ 061-9535351โทร 02 617 1727 ext. 814-815 โทรสาร 02 617 1704
E-mail puwanai@masci.or.th/ kulwara@masci.or.th  

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5/6/2566 ถึงวันที่ 15/9/2566
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up