Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 18 ก.ย. 2566
ถึงวันที่: 22 ก.ย. 2566
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 28,000 บาท
หลักสูตร: 5 วัน

รายละเอียดหลักสูตร:
ไม่ว่าท่านจะได้รับการรับรอง ISO 45001:2018 แล้ว หรือเพิ่งเริ่มต้นจัดทำระบบก็ตาม หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับท่านในการสร้างความมั่นใจในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้เข้าร่วมอบรม:
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคนที่มีหน้าที่

 • รับผิดชอบในการนำการตรวจประเมิน 
 • เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองโดยต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่ผู้รับรองกำหนด
 • ผู้ที่สนใจในหลักสูตรที่เข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการตรวจประเมิน ISO 45001:2018 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม:
ผู้ที่จะเข้าอบรมควรจะมีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO 45001:2018 และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 รวมไปถึง

 • ระบบการจัดการ 
  • วงจร PDCA
  • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบผู้บริหารระดับสูง นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจวัด การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 • การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แนวคิดต่างๆในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และ การควบคุมความเสี่ยงและความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยต่อผู้ทำงาน และการปรับปรุงเชิงรุกของสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 • ISO 45001
  • ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 45001 และ คำศัพท์และคำนิยามต่างๆที่ใช้กันทั่วไปที่อยู่ใน ISO 45001
    

ประโยชน์ที่จะได้รับ:
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • เข้าใจถึงมาตรฐานและวิธีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน  ISO 45001:2018
 • เข้าใจแนวคิดและภาพรวมของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงคำศัพท์และนิยามที่เกี่ยวกับ ISO 45001:2018 
 • วางแผนการตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
 • ได้รับความรู้และทักษะในการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • จัดทำและสื่อสารรายงานการตรวจประเมินได้ ชัดเจน กระชับ และมีความเกี่ยวข้องกับรายงานการตรวจประเมิน
 • ผ่านคุณสมบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA

หัวข้อในการอบรม:

 • บทนำของหลักสูตร 
 • ภาพรวมของระบบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • โครงสร้างของระบบและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ข้อกำหนดของ ระบบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
 • ความสำคัญของโครงสร้างกระบวนการ
 • ทักษะการตรวจประเมิน
 • การตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • การดำเนินการทบทวนเอกสาร
 • แผนการตรวจประเมิน (ตารางการตรวจประเมิน)
 • รายการการตรวจประเมิน
 • การประชุมเปิด
 • การดำเนินการตรวจประเมิน
 • กิจกรรมก่อนการประชุมปิด
 • การประชุมปิด
 • การรายงานการตรวจประเมิน
 • การบันทึกการตรวจประเมิน
 • การดำเนินการแก้ไขปัญหา และการติดตามผลการแก้ไข
 • ทบทวนเนื้อหาการฝึกอบรมและการสอบ
 • อนาคตของมาตรฐานและ ISO19011:2018
 • โครงสร้างพื้นฐานของการตรวจประเมินและการขึ้นทะเบียน IRCA

เวลาในการอบรม:

ลงทะเบียนเวลา 7.45 น. หลักสูตรจะเริ่ม 8:00 น.- 18:30 น.โดยประมาณ เวลาพักเบรก 10:00 น. และ 15:00 น.

Reference ATP Name List : 

Reference Training Course Detail : 

วิธีการลงทะเบียน:

สามารถลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติม คุณสุภาพร, คุณศราวดี, คุณศิณีนาฐ T. 0-2617-1727-36 ต่อ 801-803
E-mail: Supaporn@masci.or.th; Sarawadee@masci.or.th; Sineenart@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26/1/2566 ถึงวันที่ 7/9/2566
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
19 ส.ค. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training (PR357 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:2477]
11 พ.ย. 2567 CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training (PR357 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:2477]
Scroll Up