Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 28 มิ.ย. 2567
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 3,700 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ตรววจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. รับทราบข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5
 2. รับทราบขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วย
  1. ที่มาของอุตสาหกรรมสีเขียว
  2. ความสำคัญของอุตสาหกรรมสีเขียว
  3. นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
  4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการอุตสาหกรรมสีเขียว
  5. ตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
  6. นิยามอุตสาหกรรมสีเขียว
  7. หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว
  8. ระดับการพัฒนา 5 ขั้นสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
  9. นิยามศัพท์
  10. เกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5

 

 1. ขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วย
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2. ขั้นตอนขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
  3. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง
  4. การตรวจติดตามผลและการต่ออายุการรับรอง
  5. การเพิกถอน การยกเลิกการรับรอง
  6. การแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

วิธีการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติม คุณสุภาพร, คุณศราวดี, คุณศิณีนาฐ T. 0-2617-1727-36 ต่อ 801-803
E-mail: Supaporn@masci.or.th; Sarawadee@masci.or.th; Sineenart@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30/11/2566 ถึงวันที่ 18/6/2567
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up