Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 18 ก.ย. 2566
ถึงวันที่: 20 ก.ย. 2566
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 9,000 บาท
หลักสูตร: 3 วัน

หลักสูตร                 3 วัน

จำนวนไม่เกิน          40 ท่าน / หลักสูตร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ตรววจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. เพื่อให้เข้าใจการนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ และเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว
 3. เพื่อให้เข้าใจการกำหนดขอบข่ายและสาขาของการประยุกต์เกณฑ์กำหนดสีเขียว
 4. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินและการรายงานผลการตรวจประเมิน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบถึงการนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ  และสามารถตีความเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวได้
 2. สามารถกำหนดขอบข่ายและสาขาของการประยุกต์ใช้เกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถใช้เทคนิค กระบวนการ และหลักการของการประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
 4. สามารถวางแผน  เตรียมการ ปฏิบัติ  และรายงานผลการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงสามารถหาและวิเคราะห์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน  รวมทั้งสามารถตัดสินใจตามเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวได้
 5. สามารถรายงานผลการตรวจติดตามและขั้นตอนในการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 1. ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายโรงงาน
 • ที่มาและความสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายโรงงาน
 • พ.ร.บ โรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 • แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 26000:2010
 • โครงสร้างมาตรฐาน ISO 26000 และการนำไปประยุกต์ใช้
 1. ข้อกำหนดและขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
 • นิยามศัพท์
 • เกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1-5
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ขั้นตอนขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
 • เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง
 • การตรวจติดตามผลและการต่ออายุการรับรอง
 • การเพิกถอนและการยกเลิกการรับรอง
 • การแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
 1. ทักษะสำหรับการตรวจประเมิน  การเปิดประชุม  การนำเสนอ  เทคนิคการสื่อสาร การสรุปและจัดทำรายงาน
 • คำศัพท์ของการตรวจติดตาม
 • โครงสร้างของการตรวจติดตาม
 • ทักษะและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการตรวจติดตาม
 • รายงานผลการตรวจติดตาม

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703 หรือ
E-mail: Supaporn@masci.or.thSineenart@masci.or.thJaratsri@masci.or.th

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7/11/2565 ถึงวันที่ 7/9/2566
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up