Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 14 ก.ย. 2563
ถึงวันที่: 18 ก.ย. 2563
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 28,000 บาท
หลักสูตร: 5 วัน

หลักสูตร                     5 วัน  (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน  20 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม      ตามใบเสนอราคา

 

ผู้เข้าร่วมการอบรม

1.  ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร

2.  ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร (Environmental Management Representative: EMR) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายใน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

3.  ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.  ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมบางฉบับเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite)

ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม ดังนี้

  1. ระบบการจัดการ
  • ความรู้พื้นฐานหลักการของวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act)
  • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง, นโยบาย, วัตถุประสงค์, การวางแผนการ, การนำไปปฏิบัติ การวัด, การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  1. การจัดการสิ่งแวดล้อม
  • แนวคิดเรื่องผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ประการ (ตามมาตรฐาน ISO 14001) :
  • เพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
  • บรรลุตามพันธสัญญา
  • บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
  1. ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 14001 และนิยาม คำศัพท์ ที่ใช้ในมาตรฐาน ตามที่กำหนดใน ISO 14001 ซึ่งผู้สมัครฝึกอบรมอาจเรียนหลักสูตร IRCA Certified EMS Foundation หรือหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 14001 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ามาก่อน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015

2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

4. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์ (IRCA Approved to A09422)

หัวข้อการฝึกอบรม

1. หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

2. ขั้นตอนในการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง การรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ

3. ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายการการตรวจประเมิน เมตริกซ์ของข้อกำหนด การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ และการเตรียมแผนการตรวจติดตาม

4. การดำเนินการตรวจประเมินและเทคนิคในการตรวจ การเขียนรายงาน และการตรวจติดตามข้อบกพร่องรวมทั้งวิธีการตรวจประเมิน เทคนิคการตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

5. ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org) 

6.  Workshop:  เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703 หรือ
E-mail: Supaporn@masci.or.thSineenart@masci.or.thJaratsri@masci.or.th

 

 

 

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4/12/2562 ถึงวันที่ 31/8/2563
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
16 พ.ย. 2563 IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/14153) (IRCA Reg. No. A18127)
Scroll Up