Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 14 พ.ค. 2562
สถานที่: โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

        ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญขององค์กร เพราะนอกจากกระบวนการจัดหาที่จะต้องคัดสรรวัตถุดิบและบริการที่มีคุณภาพแล้ว การส่งเสริมองค์กรในห่วงโซ่อุปทานในมิติของเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืน    

    สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล (ISO 20400) (Sustainable Procurement) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการมีการนำมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืนไปปฏิบัติในสถานประกอบการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการมีการนำมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืนไปปฏิบัติในสถานประกอบการ

    และกำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ.ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณพรศิริ สุพัฒน์

E-mail : pornsiri@masci.or.th

โทรศัพท์ : 0 2617 1727 -36 ต่อ 817   โทรสาร : 0 2617 1704

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5/4/2562 ถึงวันที่ 28/4/2562
ลงทะเบียนแผนที่ไปยังสถานที่ฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up