Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 27 พ.ค. 2567
ถึงวันที่: 31 พ.ค. 2567
สถานที่: โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ราคา: 18,000 บาท
หลักสูตร: 5 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจประเมินและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบหรือชักตัวอย่าง
 2. ผู้ที่เป็น QM (Quality Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ ISO/IEC 17025
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ ISO/IEC 17025
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุง พัฒนาระบบ ISO/IEC 17025
 5. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ตามระบบ ISO/IEC 17025
 6. ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยรับรองระบบงาน ผู้ตรวจประเมิน ตามระบบ ISO/IEC 17025
 7. ผู้ที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบ ISO/IEC 17025
 8. ผู้สนใจทั่วไป ที่จะจัดทำระบบ ISO/IEC 17025, CB Testing Laboratories (CBTLs)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน และทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 สามารถพิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความเป็นกลาง
  และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของห้องปฎิบัติการ
 4. เข้าใจในสาระสำคัญด้านการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
 5. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม
  วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบ
 6. สามารถพิจารณาและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 7. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผ่านการอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 หรือ
 2. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในห้องปฎิบัติการ หรือทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ในระบบ ISO/IEC 17025 หรือ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือวิทยากรด้านระบบ ISO/IEC 17025

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่
ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   
ติดต่อ  คุณกุลธิดา คุณรัชดา
โทร. 02 617 1727 ต่อ 805, 807 
Email: qsd@masci.or.th

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 20/5/2567
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up