Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 10 มิ.ย. 2567
ถึงวันที่: 14 มิ.ย. 2567
สถานที่: โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

หลักสูตร  5  วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจ
 2. ผู้ที่เป็น QM (Quality Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ ISO/IEC 17020
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ ISO/IEC 17020
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุง พัฒนาระบบ ISO/IEC 17020
 5. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ตามระบบ ISO/IEC 17020
 6. ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยรับรองระบบงาน ผู้ตรวจประเมิน ตามระบบ ISO/IEC 17020
 7. ผู้ที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบ ISO/IEC 17020
 8. ผู้สนใจทั่วไป ที่จะจัดทำระบบ ISO/IEC 17020

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสําหรับหนวยตรวจ เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน และทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012 สามารถพิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความเป็นกลาง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการตรวจ
 4. เข้าใจในสาระสำคัญ ข้อกำหนดการประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจสอบและรับรอง ตามเอกสาร ILAC-P15 : 05/2020 (Application of ISO/IEC 17020 : 2012 for the Accreditation of Inspection Bodies)
 5. ทราบหลักการ การทวนสอบผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัด และหลักการการสอบกลับได้ถึงมาตรวิทยา
 6. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจ รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบ
 7. สามารถพิจารณาและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 8. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ควรผ่านการอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17020:2012
 2. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยตรวจ หรือทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ในระบบ ISO/IEC 17020 หรือ
 3. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือวิทยากรด้านระบบ ISO/IEC 17020

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 2. การตีความตามข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012  เช่น ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง ข้อกำหนดด้านทรัพยากร ข้อกำหนดด้านกระบวนการ และข้อกำหนด้านระบบการจัดการ เป็นต้น
 3. การตีความตามข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจสอบและรับรองตามเอกสาร ILAC-P15 : 05/2020 (Application of ISO/IEC 17020 : 2012 for the Accreditation of Inspection Bodies)
 4. หลักการประเมินความเสี่ยงด้านความเป็นกลาง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยตรวจ
 5. หลักการด้านการทวนสอบผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัด และหลักการการสอบกลับได้ถึงมาตรวิทยา
 6. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายใน และกระบวนการตรวจประเมินภายใน เช่น การเตรียมการตรวจประเมิน การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การตรวจประเมินเบื้องต้น ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมิน การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินระบบด้านคุณภาพและระบบด้านวิชาการ การพิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน การจัดทำรายงาน การติดตามผลแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นต้น
 7. การดำเนินการตรวจประเมิน Witness audit, Vertical audit และเทคนิคในการตรวจ เทคนิคการตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 8. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม และกรณีศึกษา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 7/6/2567
ลงทะเบียนแผนที่ไปยังสถานที่ฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up