Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 17 ก.ย. 2562
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 3,500 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบด้านวิชาการ
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำและปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการได้อย่าง ถูกต้องตามระบบ ISO/IEC 17025
  และเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ได้แก่ คำศัพท์ คุณลักษณะ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เป็นต้น
 2. การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี และการเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่แสดงคุณสมบัติของการทดสอบ
 3. การเขียนวิธีการปฎิบัติงาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 4. การเลือกเกณฑ์และการสรุปผลของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703
           ติดต่อ คุณกุลธิดา คุณปัทมรัตน์ คุณปิยะภรณ์ โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 805, 807
หรือ E-mail: kullathida@masci.or.thpatamarat@masci.or.thpiyaporn@masci.or.th

 

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20/12/2561 ถึงวันที่ 6/9/2562
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up