Evaluation of measurement uncertainty for ISO/IEC 17025

หลักสูตร                       1 วัน 

จำนวนไม่เกิน                 30 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม          ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

  1. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ ทีมวิชาการของห้องปฏิบัติการ
  2. ผู้ที่ทำหน้าที่การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
  3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
  4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
  2. เข้าใจและสามารถประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้
  3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. สรุปข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ข้อ 7.6 การประมาณค่า ความไม่แน่นอนของการวัด
  2. หลักการประมาณค่าความไม่นอนของการวัด ได้แก่  

         (1) บทนำ ความสำคัญ                                       

         (2) ประเภทของค่าความไม่แน่นอน                             

         (3) การระบุปัจจัย/แหล่งของค่าความไม่แน่นอน               

         (4) การคำนวณค่าความไม่แน่นอน (Standard)

         (5)การรวมคำนวณค่าความไม่แน่นอน (Combined)

         (6) การขยายค่าความไม่แน่นอน (Expanded) 

         (7)  การรายงานค่าความไม่แน่นอน (Report)

3. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน