Internal Control System for Geographical Indication Products (GI Products)

หลักสูตร                    3 วัน 

จำนวนไม่เกิน              40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม       ตามใบเสนอราคา

ผู้ที่ควรเข้าร่วมการอบรม

  1. เกษตรกรผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ ที่ปรึกษาเกษตรกร ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ในด้านการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และระบบควบคุมสำหรับสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  2. ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ในขั้นตอนการจัดทำระบบควบคุมภายใน เพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และระบบควบคุมสำหรับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้เบื้องต้นในการดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  3. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. การขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  2. ระบบควบคุมสำหรับสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  3. ระบบควบคุมภายใน
  4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในแต่ละตอน เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน