ISO 15190:2020 Medical laboratories — Requirements for safety

หลักสูตร                 1 วัน

จำนวนไม่เกิน           30 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม    ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ประสงค์จะขอรับรอง ISO 15190
 2. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ยื่นขอการรับรอง ISO 15189 และต้องการขอการรับรอง ISO 15190
 3. ผู้ที่เป็น QM (Quality Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ ISO 15189 และ/หรือ ISO 15190
 4. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ ISO 15189 และ/หรือ ISO 15190 
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุง พัฒนาระบบ ISO 15189 และ/หรือ ISO 15190
 6. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามแผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO 15190
 7. ผู้สนใจทั่วไป ที่จะจัดทำระบบ ISO 15190

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรเมื่อมีการปฏิบัติงานวิเคราะห์/ทดสอบ ตลอดจนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เป็นต้น
 2. เข้าใจข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 15190 รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง เพื่อขจัดหรือลดอันตรายให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด และสามารถวางแผนงานด้านความปลอดภัยเพื่อประยุกต์ใช้ในห้องปฎิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
 4. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามแผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO 15190 หรือทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้อย่างถูกต้อง 
 5. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ หรือทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามแผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในระบบ ISO 15190 หรือ
 2. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือวิทยากรด้านระบบ ISO 15190   

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 2. นิยามคำศัพท์และการจำแนกกลุ่มความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 15190
 3. การตีความตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15190 เช่น ข้อกำหนดด้านการจัดการ การออกแบบเพื่อความปลอดภัย การจัดทำเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบและบันทึก การชี้บ่งอันตราย การรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ การฝึกอบรมและความรับผิดชอบของบุคลากร อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย การทำความสะอาด การกำจัดของเสียและการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัยจากการใช้ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า สารเคมีและรังสี การอพยพจากเหตุฉุกเฉินและไฟไหม้ และการขนส่งตัวอย่าง เป็นต้น
 4. หลักการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 5. แนวทางการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO 15190
 6. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม และกรณีศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน