OECD Principles of Good Laboratory Practice (GLP)

หลักสูตร                       2 วัน

จำนวนไม่เกิน                 30 ท่าน/ หลักสูตร

In-house ค่าอบรม          ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. เจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ non-clinical เช่น การพัฒนา biocidals การพัฒนาวัตถุเจือปนอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง และห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา เป็นต้น
 2. ผู้สนับสนุนที่ประสงค์จะยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ข้างต้นทั้งในและต่างประเทศ   

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการและเอกสารการปฏิบัติงานและกิจกรรมตามหลักการของ OECD
 2. เข้าใจการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรของห้องปฏิบัติการ เช่น ผู้บริหาร ผู้อำนวยการศึกษา ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ผู้เก็บเอกสาร และบุคลากรด้านการศึกษา   
 3. เข้าใจวางแผนและดำเนินการศึกษาได้ตรงตามหลักการของ OECD  
 4. สามารถบันทึกข้อมูลดิบของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดเก็บบันทึกและวัสดุที่ใช้ได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ
 5. เข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบหลายสถานที่ของหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการตามหลักการ OECD   
 6. เข้าใจการวางแผนและดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้ของระบบคอมพิวเตอร์
 7. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ     

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานของหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ     
 2. ขั้นตอนของหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการตามหลักการของ OECD และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3. การจัดการ test facilities และ test sites รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่ศึกษาวิจัย    
 4. การประกันคุณภาพและการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาวิจัย
 5. การจัดการเครื่องมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการทดสอบ ตัวอย่างทดสอบและตัวอย่างอ้างอิง รวมทั้งการบันทึกข้อมูลที่ศึกษาวิจัย การจัดเก็บเอกสาร    
 6. การจัดทำ study plan และรายงานการศึกษาวิจัย  
 7. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม และกรณีศึกษา  

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน