Statistics for evaluation, comparison of measurement results

หลักสูตร                       1 วัน

จำนวนไม่เกิน                 30 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม          ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานสำหรับการประเมินผลการเปรียบเทียบผลการวัดในห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบด้านคุณภาพและด้านวิชาการ
 4. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำและปรับปรุงระบบ และผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกสถิติที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลการเปรียบเทียบผลการวัด
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับคำนวณทางสถิติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระบบ และทราบหัวข้อ เกณฑ์การควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกของห้องปฎิบัติการ
 4. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในด้านวิชการได้ในการตรวจด้านการประกันคุณภาพ
 5. ผู้เข้าอบรมที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. สรุปข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลการเปรียบเทียบผลการวัด และประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางสถิติ และการควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกของห้องปฎิบัติการ
 2. การเลือกสถิติที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และสูตรในการคำนวณแต่ละวิธี และเกณฑ์การพิจารณา
 3. หลักการของการประเมินผลการเปรียบเทียบผลการวัด และการสรุปผลการประกันคุณภาพ
 4. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และตัวอย่างกรณีศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน