Validation of Method for ISO/IEC 17025

หลักสูตร                       1 วัน 

จำนวนไม่เกิน                 30 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม          ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบด้านวิชาการ
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำและปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการได้อย่าง ถูกต้องตามระบบ ISO/IEC 17025
  และเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ได้แก่ คำศัพท์ คุณลักษณะ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เป็นต้น
 2. การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี และการเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่แสดงคุณสมบัติของการทดสอบ
 3. การเขียนวิธีการปฎิบัติงาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 4. การเลือกเกณฑ์และการสรุปผลของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน