Validation of Method for ISO/IEC 17025:2017

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบด้านวิชาการ
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำและปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการได้อย่าง ถูกต้องตามระบบ ISO/IEC 17025
  และเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ได้แก่ คำศัพท์ คุณลักษณะ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เป็นต้น
 2. การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี และการเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่แสดงคุณสมบัติของการทดสอบ
 3. การเขียนวิธีการปฎิบัติงาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 4. การเลือกเกณฑ์และการสรุปผลของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
 5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน